Archív kategorií: Projekty

základné informácie o projektoch, v ktorých sme zapojení

Projekt č. 10: Dialógy okolo volieb

Prečo vznikol tento projekt?

Projektom Dialógy okolo volieb (DiVo) reagujeme na skutočné potreby cieľovej skupiny – mládeže v Nitre, ktoré sme zistili v dotazníkovom prieskume v mesiacoch 02/18 – 03/18. Identifikovali sme 4 prioritné oblasti, ktoré podľa mladých v Nitre vyžadujú zmeny alebo riešenie:

1. Príležitosti a možnosti pre mladých v meste (kultúra, šport, cyklotrasy, zeleň …)
2. Vzťah mládež a mesto (komunikácia, participácia, koncepcie, pracovníci …)
3. Voľný čas a neformálne vzdelávanie (centrá voľného času, dobrovoľníctvo, žiacke školské rady)
4. Ohrozená mládež (starostlivosť, prevencia, podpora)

Ďalším problémom, ktorý chceme riešiť, je nízky záujem a dôvera mladých ľudí v politiku a v politikov a z toho plynúca nízka účasť mladých ľudí vo voľbách.

Tretím problémom je slabá lokálna mládežnícka politika, t.j. neznalosť a nezáujem o mládež zo strany politikov či úradníkov.

Aké sú ciele tohto projektu?

Hlavným cieľom je zlepšiť a posilniť lokálnu mládežnícku politiku a prácu s mládežou v meste Nitra.

Špecifické ciele sú 3:
1. Vzájomne priblížiť mladých ľudí a dôležitých dospelých a naštartovať ich spoluprácu v meste.
2. Zlepšiť postoj mladých ľudí k voľbám a zvýšiť ich participáciu na občianskom a verejnom živote v Nitre.
3. Implementovať do komunálnej politiky v Nitre tému mládeže a práce s mládežou.

Čo budeme konkrétne robiť?

Hlavné aktivity budú pozostávať zo 4 predvolebných a 4 povolebných 2-dňových workshopov. Ich hlavnými témami budú práve identifikované prioritné oblasti mládeže v meste. Využitím metód neformálneho a zážitkového vzdelávania chceme rozprúdiť zmysluplný dialóg mladých ľudí a tvorcami politík a prejsť aj k činom. Chceme dostať témy mladých do lokálnej politiky a naštartovať spoluprácu mládeže a poslancov na spoločných projektoch pre mladých v meste (bližšie info o programe workshopov prinesieme čoskoro).

Cieľová skupina alebo naši účastníci

Účastníci budú mladí ľudia v Nitre – ideálne prvovoliči (120 osôb), kandidáti na primátora a poslancov (20), zvolení poslanci (20), pracovníci mesta (8) a odborníci na dané oblasti (8). Budeme zapájať aj znevýhodnených mladých ľudí (24).

Projekt č. 8: Nitriansky mládežnícky parlament

Názov projektu: Nitriansky mládežnícky parlament
Hlavný realizátor projektu: mládí ľudia mesta Nitra a okolia
Obdobie realizácie: október 2016 – trvá
Donor/grantová schéma: dobrovoľníctvo, Mladí nitrianski filantropi NKN
Hlavné tematické zameranie: lokálna participácia mládeže
Webstránka projektu: www.recolo.sk
FB-stránka NMP: https://www.facebook.com/nmparlament/
Cieľ projektu

Podpora lokálnej mládežníckej participácie a aktívneho občianstva.

Krátka správa

Úlohou členov OZ Re:colo je rozbehnutie a  koordinácia činnosti mládežníckeho parlamentu. Projekt začal nevinnými stretnutiami na jeseň 2016. Ako prituhovalo, tak sme sa zomkýňali až zomkli. Aktuálne sa boríme s naším prvým grantíkom a  projektíkom, ktorý sme si na seba vymysleli. Reku, aby sme sa otestovali. No a uvidíme, či to zvládneme. A kto …

 

Projekt č. 7: Diskutujme spoločne!

Názov projektu: Diskutujme spoločne!
Hlavný realizátor projektu: Informačné centrum mladých Topoľčany
Obdobie realizácie: január – december 2017 
Donor/grantová schéma: Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 
Hlavné tematické zameranie: štrukturovaný dialóg mládeže v Nitrianskom kraji
Cieľ projektu

Podpora štruktúrovaného dialógu mládeže v Nitrianskom kraji.

Krátka správa

Úlohou členov OZ Re:colo bolo odborné a lektorské zabezpečenie diskusných stretnutí s mladými ľuďmi v Nitrianskom kraji.

Projekt č. 6: Chceme zmenu v politike mladých!

Názov projektu: Chceme zmenu v politike mladých!
Hlavný realizátor projektu: Informačné centrum mládeže Topoľčany
Obdobie realizácie: Január – December 2016
Donor/grantová schéma: Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
Hlavné tematické zameranie: práca s mládežou
Webstránka projektu: www.icm.sk
Cieľ projektu

Podpora štruktúrovaného dialógu mládeže v Nitrianskom kraji.

Krátka správa

Úlohou členov OZ Re:colo bolo odborné a lektorské zabezpečenie diskusných stretnutí s mladými ľuďmi v Nitrianskom kraji.

Projekt č. 1: BeeBeeKingz

Názov projektu: BeeBeeKingz
Hlavný realizátor projektu: Re:colo
Obdobie realizácie: február 2014 – trvá
Donor/grantová schéma: žiadny
Hlavné tematické zameranie: ochrana a tvorba životného prostredia
Cieľ projektu

Naučiť sa včeláriť. Začať včeláriť. Vydržať včeláriť čo najviac ekologicky.

Priebežná správa

Začali sme ho tvoriť na prelome rokov 2014/2015. V starom TCM-ku, v Zanzibare, na kolene, občas v hlave. Jeho prvé vyliahnuté štádium má pracovný a pritom poetický názov Bee Bee Kingz. Ako neochvejne pravdivo vždy vypovedajú sociálne pavučiny, skrýva sa za týmto zvučným menom amatérsky športový tím. Tím pozostáva z troch rozmerovo väčších a niekoľko desiatok tisícov menších členov. Dominujú v ňom tri kráľovné: zelená, biela a žltá.

V lete 2015 sme začali a vhupli do príprav našich troch včelstiev na zimu. Asi sme to celkom zvládli, keďže na jar sme včielky našli v úľoch a v dobrej kondícii. Čakali nás prvé jarné zdravotné kontroly, ktoré tiež dopadli ok. Ale v katastri sa objavil mor včelieho plodu, tak nejakému rozširovaniu sme nádej nedávali. Na vedľajšom poli vysadili repku … to be continued

Projekt č. 2: Zbierka materiálnej pomoci pre ľudí na úteku

Názov projektu: Zbierka materiálnej pomoci pre ľudí na úteku
Hlavný realizátor projektu: Re:colo
Obdobie realizácie: august 2015 – november 2015
Partner: OZ Triptych (Hidepark), rôzne maďarské a rakúske organizácie pomáhajúce v teréne
Donor/grantová schéma: žiadny
Hlavné tematické zameranie: sociálna inklúzia
Cieľ projektu

Jednoduchý: pomôcť trochu ľuďom, ktorí to potrebujú.

Krátka správa

Počas troch mesiacov sme priebežne zbierali rôzne veci, vždy podľa akútnej potreby. Následne sme veci boli zaviesť priamo na trasy v Srbsku, Maďarsku a Rakúsku. Špeciálna zásielka išla aj do tábora v Sečovciach. Zvyšné veci sme posunuli aktívnym organizáciám v Bratislave. Veľká vďaka patrí množstvu darcov nielen z Nitry a okolia, ale z celého Slovenska.

Projekt č. 4: Simulátor pracovných pohovorov

Názov: Simulátor pracovných pohovorov
Hlavný realizátor projektu: Nezisková organizácia EPIC
Partner(i): CEiS Ayrshire, sociálny podnik, Škótsko; GRUPO EQ5, konzultačná spoločnosť, Španielsko; EPIC Assist Charity, Škótsko
Obdobie realizácie: 1. september 2014 – 31. august 2016
Donor/grantová schéma: Projekt finančne podporil program Európskej komisie Erasmus+.
Cieľ projektu

Zvýšenie pripravenosti mladých ľudí reagovať na aktuálne požiadavky potenciálnych zamestnávateľov. Projekt poskytuje príležitosti pre prepojenie čerstvých absolventov s potenciálnymi zamestnávateľmi, zapojenými do projektu.

Krátka správa

Úlohou OZ Re:colo v projekte bola realizácia školenia Simulátor pracovných pohovorov, vytvoreného neziskovou organizáciou EPIC. Cieľom bolo vyškoliť minimálne 20 študentov a 20 mladých nezamestnaných z okresu Partizánske. V nadväznosti na to poskytnúť individuálne kariérne poradenstvo minimálne 10 mladým nezamestnaným absolventom kurzu počas doby 3 mesiacov v rozsahu min. 1 hodiny mesačne po absolvovaní školenia Simulátor pracovných pohovorov. Súčasťou spolupráce bolo šírenie výsledkov a informácií o realizovaných aktivitách, ako aj iné aktivity v prospech podpory a rozvoja zamestnanosti a zamestnateľnosti mladých ľudí v regióne.

Projekt č. 3: Aktiv(iz)uj sa!

Názov projektu: Aktiv(iz)uj sa!
Hlavný realizátor projektu: Asociácia krajských rád mládeže 
Obdobie realizácie: január 2015 – december 2015
Donor/grantová schéma: Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
Hlavné tematické zameranie: práca s mládežou
Webstránka projektu: www.akram.sk
Cieľ projektu

Zvýšenie participácie mládeže a povedomia o aktívnom občianstve na školskej, miestnej a regionálnej úrovni. Zároveň na základe zberu dát a zmapovania reálnej situácie taktiež zabezpečí podklady pre tvorbu mládežníckej politiky.

Krátka správa

Úlohou členov OZ Re:colo bolo vedenie 12 diskusných workshopov s mladými ľuďmi. Cieľom bolo viesť mladých ľudí k aktívnemu občianstvu, a to podaním praktických informácií, neformálnym a zážitkovým vzdelávaním.

Logo_MSVVaS SRLogo_AKRAM

Projekt č. 5: Key to Your Future

Názov: Key to Your Future
Vedúci partner: National KID Association (HU) 
Partner(i): Semper Avanti (PL), Youth Included (CZ)
Obdobie realizácie: 04/2016 – 03/2017
Donor/grantová schéma: Visegrad Fund
Tematické zameranie projektu: práca s mládežou, nezamestnanosť
Cieľ projektu

Hlavným cieľom je redukovať nezamestnanosť mladých, zlepšovať ich životné podmienky a základy pre ich budúcnosť a tak podporovať spoločenskú bezpečnosť. Aplikovať a vylepšovať pôvodne švajčiarsku KEY- metódu.

Krátka správa

Partnerské organizácie absolvovali tréning v používaní KEY RAPID metódy, ktorá podporuje zamestnateľnosť predovšetkým znevýhodnenej mládeže. V druhej fáze potom jednotliví partneri aplikovali metódu vo svojej činnosti a na svojich cieľových skupinách. Okrem priameho úžitku účastníkov získali spätnú väzbu a skúsenosti, ktoré môžu prispieť vo vylepšení metódy. OZ Re:colo realizovalo dva workshopy. Prvý pre skupinu mladých Iračanov, premiestnených do Nitry v projekte OZ Pokoj a dobro. Druhý pre skupinu mladých ľudí z nízkoprahového centra Cirkus na Klokočine v Nitre. Skúsenosti si partneri potom vzájomne zdieľali na spoločnom stretnutí v Debrecíne. Výsledkom projektu bude vylepšená metóda v podobe brožúry, ktorú budeme v budúcnosti ďalej používať.

Zbierka materiálnej pomoci pre ľudí na úteku - NITRA

OZ Re:colo v spolupráci s Hideparkom vyhlasuje zbierku materiálnej pomoci na pomoc ľuďom na úteku. Voči ľuďom žijúcim počas vynútenej cesty v neľudských podmienkach cítime povinnosť pomôcť tak, ako je v našich silách. Budeme radi, ak sa k nám pridáte.

Našu zbierku koordinujeme s maďarskými a rakúskymi organizáciami, ktoré pomoc utečencom priamo na mieste odovzdávajú. Aby sme zbytočne nezbierali materiál, ktorý nie je potrebný, rozhodli sme sa zbierať nasledujúce veci:
• Deky, spacie vaky, karimatky, uteráky (čisté)
• Hygienické potreby – mydlá, sprchové gély, šampóny, žiletky, peny na holenie, deodoranty, zubné pasty, zubné kefky, vložky, dezinfekčné gély.
• Potreby pre deti – skladacie kočíky, nosiče, jednorázové plienky, vlhčené utierky.
• Obuv – pánska, dámska, detská (vrátane žabiek)
• Spodné prádlo a ponožky pre deti, ženy i mužov (kvôli hygiene iba NOVÉ)
• Jedlo a pitie – iba trvanlivé jedlo, ktoré nemusí byť skladované v chlade, iba v pôvodnom a zavretom obale.

NEZBIERAME OBLEČENIE (OKREM UVEDENÉHO) A DETSKÉ HRAČKY, pretože ich je už nadbytok. Za porozumenie ďakujeme.

Kam veci odvezieme?
Keď sa nám podarí naplniť dodávku, odvezieme materiál na miesto, kde bude v tom momente najakútnejšia situácia. Momentálne je to buď utečenecký tábor Traiskirchen, alebo Budapešť. Situácia sa však pomerne rýchlo mení, preto chceme byť flexibilní. O odovzdaní vecí vás budeme informovať.

Ako na to?
Keď máte veci, ktorými chcete pomôcť, napíšte nám na zbierka@recolo.sk a dohodneme sa na spôsobe odovzdania vecí.

ĎAKUJEME.