Archív kategorií: O nás

základné údaje o OZ Re:colo

Ciele a oblasti činnosti

Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie vzdelávacích, poradenských, informačných, podporných, osvetových, udržateľne rozvojových, výskumných, tvorivých, publikačných, ochranárskych a iných potrebných činností na miestnej, regionálnej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni predovšetkým v nasledovných oblastiach:

- práca s mládežou,
- vzdelávanie a príprava na trh práce,
- občianska spoločnosť,
- dobrovoľníctvo,
- sociálna inklúzia,
- kultúra a kreativita,
- zachovanie a obnova kultúrneho a prírodného dedičstva,
- zamestnanosť a zamestnateľnosť,
- medzinárodná spolupráca,
- ochrana a tvorba životného prostredia,
- sieťovanie,
- šport a zdravý životný štýl.