Mesačné archívy: jún 2019

Projekt č. 10: Dialógy okolo volieb

Prečo vznikol tento projekt?

Projektom Dialógy okolo volieb (DiVo) reagujeme na skutočné potreby cieľovej skupiny – mládeže v Nitre, ktoré sme zistili v dotazníkovom prieskume v mesiacoch 02/18 – 03/18. Identifikovali sme 4 prioritné oblasti, ktoré podľa mladých v Nitre vyžadujú zmeny alebo riešenie:

1. Príležitosti a možnosti pre mladých v meste (kultúra, šport, cyklotrasy, zeleň …)
2. Vzťah mládež a mesto (komunikácia, participácia, koncepcie, pracovníci …)
3. Voľný čas a neformálne vzdelávanie (centrá voľného času, dobrovoľníctvo, žiacke školské rady)
4. Ohrozená mládež (starostlivosť, prevencia, podpora)

Ďalším problémom, ktorý chceme riešiť, je nízky záujem a dôvera mladých ľudí v politiku a v politikov a z toho plynúca nízka účasť mladých ľudí vo voľbách.

Tretím problémom je slabá lokálna mládežnícka politika, t.j. neznalosť a nezáujem o mládež zo strany politikov či úradníkov.

Aké sú ciele tohto projektu?

Hlavným cieľom je zlepšiť a posilniť lokálnu mládežnícku politiku a prácu s mládežou v meste Nitra.

Špecifické ciele sú 3:
1. Vzájomne priblížiť mladých ľudí a dôležitých dospelých a naštartovať ich spoluprácu v meste.
2. Zlepšiť postoj mladých ľudí k voľbám a zvýšiť ich participáciu na občianskom a verejnom živote v Nitre.
3. Implementovať do komunálnej politiky v Nitre tému mládeže a práce s mládežou.

Čo budeme konkrétne robiť?

Hlavné aktivity budú pozostávať zo 4 predvolebných a 4 povolebných 2-dňových workshopov. Ich hlavnými témami budú práve identifikované prioritné oblasti mládeže v meste. Využitím metód neformálneho a zážitkového vzdelávania chceme rozprúdiť zmysluplný dialóg mladých ľudí a tvorcami politík a prejsť aj k činom. Chceme dostať témy mladých do lokálnej politiky a naštartovať spoluprácu mládeže a poslancov na spoločných projektoch pre mladých v meste (bližšie info o programe workshopov prinesieme čoskoro).

Cieľová skupina alebo naši účastníci

Účastníci budú mladí ľudia v Nitre – ideálne prvovoliči (120 osôb), kandidáti na primátora a poslancov (20), zvolení poslanci (20), pracovníci mesta (8) a odborníci na dané oblasti (8). Budeme zapájať aj znevýhodnených mladých ľudí (24).

BEZPEČNĚ, MIMOŠKOLNĚ, 11.-18.8.2019, Velké Karlovice, Česko

Tréningový kurz v rámci spoločného projektu s organizáciou Tady v Rožnově.

Základné informácie o kurze (CZ):

Kurz poskytne komplexního průvodce v krizových situacích, bezpečnosti práce a poskytování první pomoci. Cílem kurzu je předání, upevnění a nácvik znalostí a kompetencí při krizové intervenci. Účastníci kurzu boudou schopni posoudit bezpečnostní rizika v rámci jejich aktivit. Účastníci budou seznámeni s principy a postupy krizového řízení, dozví se základní postupy poskytování první pomoci. Během kurzu budou proškoleni v oblasti prevence bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s mládeží a získají znalosti, díky kterým budou schopni vytvořit bezpečné prostředí a zabránit úrazům v rámci mimoškolních aktivit.

Dílčí cíle projektu:

1) Proškolení pracovníků s mládeží k získání ucelených kompetencí a znalosti v oblasti krizové intervence, poskytování první pomoci.

2) Poskytnutí možnosti navazování partnerství mezi českými a slovenskými organizacemi, výměna dobré praxe.

3) Zvýšení kapacity zapojených venkovských neziskových organizací.

4) Poskytnutí příležitosti k participaci českým a slovenským účastníkům s jazykovou bariérou.

5) Předání znalostí a kompetencí k prevenci bezpečnosti v aktivitách, kde zapojení pracovníci s mládeží působí.

Tréning bude prebiehať v českom a slovenskom jazyku.

Kompletný balík informácií: tréninkový-kurz Bezpečně-mimoškolně2019

Hľadáme 4 pracovníkov s mládežou vo veku od 18 rokov.

Prihláška na kurz: TU